MENU

Startují zápisy do mateřských škol pro pardubické děti

Startují zápisy do mateřských škol pro pardubické děti

Zápis na mateřských školách zřizovaných statutárním městem Pardubice pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dnech 9. a 10. května 2022, přičemž přihlášky si mohou rodiče vyplňovat již od 19. dubna online na webové aplikaci zapisyms.pardubice.eu. V tomto systému si přihlášku vyplní i vytisknou a dozví se také konkrétní postup zápisu. Pro děti prchající před válkou na Ukrajině se budou zápisy konat na konci června.

„Pro letošní zápisy je pro děti připraveno v námi zřizovaných 30 mateřských školách téměř 900 volných míst. I v letošním roce se podařilo podle demografického vývoje připravit v rámci spádových školských obvodů dostatek míst k předškolnímu vzdělávání pro pardubické děti tříleté a starší, tedy ty děti, které v Pardubicích trvale a skutečně bydlí a mají v mateřinkách vytvořené podmínky ke vzdělávání po stránce personální i provozní, “ informuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že město v posledních letech postavilo novou mateřskou školu Doubek ve Svítkově a pro letošní zápis zprovozňuje i původní starou budovu ve vile. 

Rodiče se podávání žádostí nemusí bát, přihlásit svého potomka do MŠ je jednoduché. Stačí vyplnit si v aplikaci tolik žádostí, kolik mají vybraných MŠ, vytisknout je, nechat si je potvrdit od lékaře a donést v den zápisu do dané mateřské školy. „Do každé z nich se však musí zákonný zástupce s žádostí potvrzenou dětským lékařem dostavit osobně. Při vyplňování žádosti je ve formuláři vyčleněno místo pro zapsání čtyř mateřinek v pořadí dle preferencí. Rodičům doporučuji, aby preference jimi vybraných školek pečlivě zvážili právě s ohledem na školský spádový obvod, “ podotýká náměstek Rychtecký.

Přednostně budou do mateřských škol přijímány děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu mateřské školy, jelikož i v Pardubicích platí dle zákona vyhláška o spádových obvodech mateřských škol. „I zde budou ředitelky na základě stanovených kritérií stejně jako na pardubických základních školách hodnotit vedle trvalého pobytu i skutečné bydliště. Doporučuji tedy pardubickým rodičům, aby s sebou k zápisu vzali například výpis z katastru, nájemní smlouvu či jiný doklad potvrzující, že mají na uvedené adrese užívací právo a skutečně tam bydlí, “ objasňuje náměstek Rychtecký s tím, že cílem je chránit pardubické rodiče a děti před účelovým přehlašováním pobytů. Výjimkou jsou speciální třídy, na které se spádové obvody nevztahují.

Zákonem je stanovená povinnost předškolního vzdělávání pro předškolní dětí. V letošním roce to platí pro děti narozené do 31. srpna 2017. Tato povinnost se vztahuje i na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší, než je 90 dnů. Je nutné připomenout, že se zákonný zástupce, který takové dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopouští přestupku.

 

Děti prchající před válkou půjdou k zápisu na konci června

Zápis do mateřských škol pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a kterým bylo uděleno vízum za účelem strpění na území ČR, bude vypsán v pozdějším termínu, a to 23. června 2022. „To znamená v době, kdy budou mít ředitelky již ukončená přijímací řízení pro pardubické děti. Je z toho tedy zřejmé, že pomoc ukrajinským dětem nebude mít žádný vliv na zápisy probíhající o měsíc dříve. Obavy některých rodičů, kteří se obrací na oddělení školství, nejsou v tomto směru opravdu vůbec na místě. Nenechme se, prosím, plést některými dezinformacemi, jejichž účelem je vyvolávat napětí, které fakticky neexistuje, “ garantuje náměstek Rychtecký a dodává, že město umísťuje příchozí děti včetně předškoláků prchajících z Ukrajiny před válkou do adaptačních skupin, kde se vedle volnočasových aktivit učí český jazyk, v provozech domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol, které by byly jinak v dopoledních hodinách prázdné. „Znalost jazyka je základní předpoklad pro úspěšnou adaptaci. Je naší lidskou povinností snažit se v rámci možností pomoci dětem a matkám, jejichž otcové brání vlastní zem před vojenskou agresí. Chovejme se tak, jak bychom chtěli, aby se k našim ženám a dětem chovali druzí, kdybychom se nedej bože ocitli ve stejné bezprecedentní životní situaci, “ uzavírá Rychtecký s tím, že město navíc jedná o dalších kapacitách i se soukromými vzdělávacími a volnočasovými institucemi, jako jsou rodinná centra a dětské skupiny na území města.

Mimořádné kolo zápisu do mateřských škol pro děti z Ukrajiny s dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině bude probíhat na jednotlivých mateřských školách, vyplňování přihlášek nebude probíhat přes on-line aplikaci. Formuláře budou ke stažení v dostatečném předstihu před tímto zápisem na webových stránkách města a mateřských škol.

 Zdroj: pardubice.eu