MENU

Špičkové vzdělávací centrum Sféra povede David Koppitz

Špičkové vzdělávací centrum Sféra povede David Koppitz

Rada spolku Centrální polytechnické dílny, který bude provozovat nově vznikající špičkové vzdělávací centrum Sféra v areálu Automatických mlýnů, jmenovala do funkce ředitele, zkušeného manažera a pardubického rodáka Davida Koppitze. Ten uspěl ve výběrovém řízení a komisi přesvědčil zejména svou vizí, kam by mělo dokončované vzdělávací centrum Sféra směřovat.

Konkurence ve výběrovém řízení byla vysoká. „Je vidět, že projekt špičkového vzdělávacího centra v prostředí Automatických mlýnů pozitivně resonuje a očekávání jsou obrovská. Ve výběrové komisi jsme vybírali z deseti uchazečů s velmi zajímavými životopisy a zkušenostmi z veřejné správy, ale i korporátu. David Koppitz předložil nejlepší vizi a konkrétní představy o spolupráci se zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi z regionu. Naším cílem bylo, aby nový ředitel nastoupil co nejdříve a aktivně se účastnil dokončení stavby, ale i postupného vybavování pomůckami a technologiemi objektu Sféry, který má sloužit polytechnickému vzdělávání. Hlavním úkolem nového ředitele nyní je připravit špičkový tým složený z kvalitních lektorů se zkušenostmi z praxe a prohloubení spolupráce s Univerzitou Pardubice, školami a zaměstnavateli z regionu. Cílem je zahájit plný provoz v září, sedm dní v týdnu pro všechny typy uživatelů od nejmenších dětí, přes žáky škol, dospělé až pro seniory, “ shrnul výsledky výběrového řízení a hlavní úkoly pro ředitele předseda spolku Centrální polytechnické dílny - Sféra, z.s. a náměstek primátora pro školství za Žijeme Pardubice Jakub Rychtecký s tím, že organizace bude pracovat s rozpočtem ve výši přes 16 milionů korun, z toho 8 milionů korun schválilo město jako svůj příspěvek na provoz.

Radou pověřený ředitel bude mít od 15. února na starost nejen řízení spolku a zajišťování běžné agendy Sféry, jeho pracovní náplní bude mimo jiné také jednání s různými potenciálními partnery a rozšíření spolku o další členy například z firemního sektoru. „Pana Koppitze považuji vzhledem k jeho zkušenostem v oblasti managementu, strategického řízení a plánování či ekonomického rozvoje za správnou volbu. Věřím, že jako nový ředitel Sféry obstojí a poradí si se všemi úkony, které je potřeba u nové organizace učinit, zejména co se navazování nových partnerů týče. Tento projekt byl pro město od začátku klíčový a teď, když se blížíme do finále a stavba bude brzy dokončena, věřím že se mu podaří zajistit Sféře opravdu dobré renomé, “ podotýká primátor Pardubic Jan Nadrchal.

„Postupně se scházím s uživateli i potenciálními partnery vzdělávacího centra Sféra a ověřuji jejich očekávání od ostrého provozu. Ta jsou vzhledem k atraktivitě rekonstruovaného areálu Automatických mlýnů logicky velmi pestrá – mou snahou bude udržet společného jmenovatele všech aktivit, a tím je kvalitní, praktické, kreativní a zároveň zábavné vzdělávání, do kterého se zapojí zkušení lektoři a kde naplno využijeme plánované špičkové vybavení. Společně s členy Spolku chci vybudovat otevřenou a inovativní instituci, která ve spolupráci se školami, univerzitami a zástupci soukromého sektoru pomůže děti nadchnout pro polytechnické obory a přiblížit absolventy škol potřebám zejména technologicky orientovaných firem v regionu, “ popisuje nejen své plány nový ředitel CPD – Sféra David Koppitz. Ke komplexitě projektu dodává: „Unikátní je samozřejmě i celková revitalizace Automatických mlýnů se silným geniem loci. Ta sice ještě zdaleka není u konce, ale už nyní může být prezentována jako praktická ukázka funkčního PPP projektu, ve kterém jsou zdárně využity unijní prostředky v rámci takzvaných integrovaných územních investic. V budoucnu může pomoci také zapojení do nadnárodních i mezinárodních iniciativ a programů. Věřím, že jakmile se Sféra rozběhne, viditelně přispěje k atraktivitě Pardubic v očích rezidentů i turistů. Všechny tyto výzvy mě přiměly k rozhodnutí, že bych rád svou energii a své zkušenosti věnoval právě svému rodnému městu a tomuto přínosnému projektu.“

Vzdělávací centrum Sféra o ploše zhruba 1500 metrů čtverečných se veřejnosti otevře v září 2023 a nabídne širokou škálu vzdělávacích aktivit, prostor pro vzájemné setkávání a předávání zkušeností. Návrh prostorového řešení počítá se 4 řemeslnými dílnami a 4 učebnami pro chemii, fyziku, přírodopis, informační technologie a robotiku. Vznikne zde také sál Svět dětí, který bude využíván primárně dětmi předškolního věku a žáky prvního stupně ZŠ. „Ústředním prostorem přitom bude univerzální promítací a prezentační sál, kde bude umístěno zařízení Science on Sphere neboli Věda na kouli. Tento prostor nabídne v regionu ojedinělé vybavení - sférický projekční systém vytvořený americkým Národním úřadem pro oceány a atmosféru. Jedná se o interaktivní model planety Země obklopený imerzivním prostředím, na kterém je možné promítat zemský povrch, a to při plné simulaci jeho přírodních jevů. Sféra propojí vědu, moderní technologii a tradiční řemesla, díky tomu si zájemci budou moci vše vyzkoušet na vlastní kůži a rozvíjet ve Sféře svou tvořivost či pracovat na dlouhodobých projektech, “ podotýká náměstek Rychtecký.

Na zahájení provozu Sféry se už velmi těší i člen Rady spolku a zástupce jednoho ze zakládajících členů, předseda Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jozef Koprivňanský. „Za významné zaměstnavatele v regionu musím říci, že se velmi těšíme na spolupráci při provozu Sféry, je to jedna z cest, jak vychovávat další generace chytrých lidí a zaměstnanců v průmyslových odvětvích typických pro náš region. V tom je naše budoucnost a věřím, že pan ředitel je to správnou osobou, mě osobně přesvědčil jednoznačně, “ objasňuje Koprivňanský.

Součástí objektu bývalého skladu mouky, jehož autorem je architekt Šépka, bude i přesunutá Galerie města Pardubic, která se bude do Mlýnů stěhovat z Příhrádku. Stavební práce spojené s výstavbou Sféry (Centrálních polytechnických dílen) a Galerie města Pardubic (GAMPA), město vyjdou na 271 milionů korun s tím, že zhruba 170 milionů korun by měla pokrýt dotace EU, kterou radnice čerpá v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Špičkové technologie, vzdělávací pomůcky a vybavení Sféry jsou součástí dlouhodobě plánované, integrované investice a měly by vyjít na přibližně 89 milionů korun, z čehož více než 72 milionů korun pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu.

V areálu Automatických mlýnů se na zářijové otevření připravují i další dva investoři – krajská sbírkotvorná instituce Gočárova galerie v bývalé hlavní budově Mlýnů a Nadace Automatické mlýny, se sídlem v Silu, která je iniciátorem konverze celého brownfieldu, pečuje o značku Automatické mlýny a rozvíjí téma architektury a přesahů do veřejného prostoru. Z bývalého průmyslového areálu nedaleko historického centra města tak vzniká nové kulturně vzdělávací společenské centrum s architekturou odkazující na provoz bývalých mlýnů.

AUTOMATICKÉ MLÝNY

Areál Automatických mlýnů aspiruje na novou kreativní mekku Východních Čech a jeho otevření veřejnosti se plánuje na září 2023. Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny je jednou z prvotin architekta Josefa Gočára a nachází se v centru Pardubic, na břehu řeky Chrudimky. Původní mlýn z roku 1909 navržený pro bratry Winternitzovy byl v roce 1924 rozšířen o obilné silo. Automatické mlýny byly v provozu do roku 2013 a v průběhu let 2016–2023 prošel tento brownfield proměnou na moderní kulturně společenskou městkou čtvrť. Automatické mlýny jsou příkladem sdílené vize a partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru zastoupených v portfoliu zřizovatelů, mecenášů a investorů. K proměně areálu Automatických mlýnů a přilehlých veřejných prostranství bylo přizváno několik předních českých architektonických studií. Čtyři stávající budovy areálu doplňují veřejná prostranství v podobě parku a vnitřního náměstí – piazzety.

 

 

Zdroj: Tiskový úsek SMP