MENU

Rychtecký: Přijaté Zásady otevírají cestu udržitelnému rozvoji

Rychtecký: Přijaté Zásady otevírají cestu udržitelnému rozvoji

Nové Zásady pro spolupráci s investory, které přinesou do Pardubic transparentní komunikaci mezi městem a developery a jasné podmínky pro umisťování nových projektů do území, schválili nejen radní, ale minulý týden také Zastupitelstvo města Pardubic. V účinnost dokument vejde na začátku března, tedy po nástupu městského koordinátora developerský záměrů do funkce.


Klíčový dokument má za cíl sjednotit postup uvnitř úřadu a zlepšit koordinaci přípravy větších investičních záměrů mezi městem a investory a sladit je s plánovaným rozvojem města i městských obvodů, netýká se naopak staveb rodinných domů. Prostřednictvím Zásad by město mohlo už předem s investorem vyřešit potenciální nejasnosti a vyhnout se tak problémům, kterým by jinak muselo čelit až při realizaci projektu. K takovým situacím patří například nutné napojení na stávající infrastrukturu či vybudování nové. Přípravný proces se tak zrychlí a vzniklá infrastruktura bude následně sloužit obyvatelům města.

Tento krok umožní městu nastavit udržitelný rozvoj zodpovědný vůči území města a jeho obyvatelům. „Do jednání mezi samosprávou a investory vnášíme principy předvídatelnosti, transparentnosti a garance kvalitní výstavby ve městě s včasně budovanou infrastrukturou. Zásady pro spolupráci s investory nám umožní budovat férové a efektivně fungující město. Zajistíme tak dostatek dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti, ať už se jedná o chodníky, komunikace nebo místa ve školách či školkách, ” říká náměstek pro školství a sociální politiku Jakub Rychtecký.

Požadavky pardubického magistrátu na konkrétní projekty budou podle Zásad vycházet z platného Územního plánu města Pardubice. Tyto požadavky navíc bude možné vyřešit finančním i nefinančním plněním na straně investora, což v praxi znamená, že investor buď přispěje 800 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy, nebo infrastrukturu sám vybuduje. Finanční plnění bude využito vždy na pokrytí zvýšených nákladů, které městu plynou z nezbytného rozvoje veřejné infrastruktury. Město se v dokumentu zároveň zavazuje poskytnout investorům svou součinnost především v předprojektové přípravě. Součástí Zásad pro spolupráci s investory je i obecný vzor smluv.

Dokument pro Pardubice připravili spolu se zástupci dotčených odborů Magistrátu města Pardubic experti na stavební právo z kanceláře Frank Bold Advokáti. Podoba Zásad byla konzultována také se starosty či zástupci městských obvodů, zástupci komisí, zastupitelských klubů a Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. „Využili jsme přitom zkušenosti s přípravou Zásad pro spolupráci s investory z Brna či Jihlavy. Jedná se o velmi efektivní způsob, jak vést jednání o výstavbě mezi samosprávou a investorem a jak částečně suplovat chybějící nový stavební zákon, který má povolovací procesy a výstavbu urychlovat, “ říká Pavel Franc, advokát a ředitel kanceláře Frank Bold Advokáti.

Zásady spolupráce obcí a investorů nově platí od začátku letošního roku i v Liberci, v procesu schvalování je dokument platný pro celé území také v Praze. Téměř rok využívají zásady například v Brně, kde jsou již uzavřené smlouvy mezi městem a investory na finanční či nefinanční plnění v celkové hodnotě přes 150 milionů korun.

 Zdroj: Tiskový úsek, statutární město Pardubice