MENU

Pardubice drží proinvestiční rozpočet a vrací se do černých čísel

Pardubice drží proinvestiční rozpočet a vrací se do černých čísel

Pardubičtí zastupitelé napříč politickým spektrem na svém posledním jednání v roce 2022 odsouhlasili rozpočet města pro příští rok. "Rozpočet města na příští rok je sestaven ve výši 3,1 miliardy korun a je koncipován maximálně obezřetně a proinvestičně. Na investice a přípravy investičních projektů je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka přes 900 milionů korun," říká první náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku a rozpočet města Jakub Rychtecký.

 

"Velká část peněz směřuje na investiční akce, jako je výstavba a dokončení terminálu B či Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic v areálu Automatických mlýnů. Naplno spouštíme také Program rozvoje bydlení, kde je navržena částka téměř 89 milionů korun tvořená stoprocentními příjmy z nájmů městských bytů. V návrhu rozpočtu dále počítáme s velkou rekonstrukcí mateřské školy Závodu míru, která by měla zahrnovat úpravu hospodářského pavilonu a kuchyň. Pokryli jsme náklady na přípravu projektů výstavby nové základní školy v areálu Masarykových kasáren, přístavby mateřské školy v ulici Teplého, nového domova pro seniory nebo rekonstrukce basketbalové haly Dukly sportovní. Navíc se nám oproti minulým rokům podařilo vrátit do černých čísel saldo běžného rozpočtu, které je jedním z hlavních ukazatelů finančního zdraví města a které je pro příští rok navrženo ve výši plus 60,5 milionu korun, “ objasňuje Jakub Rychtecký s tím, že jedním z hlavních cílů města je nezastavovat či nějak omezovat potřebné investice do vlastního majetku města. Stejně tak je pro město stěžejní zachovat vzhledem k růstu energií chod klíčové infrastruktury a občanské vybavenosti, takže pokryty jsou i potřeby základních a mateřských škol, veřejného osvětlení a dopravního podniku.

V rozpočtu města je zahrnuto dokončení revitalizace letního stadionu i dlouho očekávaná rekonstrukce koupaliště Cihelna, ale i příprava dalších projektů v rámci Strategie ITI pro nové programovací období i s návrhem energeticky úsporných projektů na budovách města. Další investiční projekty bude radniční koalice, jejíž součástí je hnutí Žijeme Pardubice, spolu s programovým prohlášením rady představovat v prvním kvartálu příštího roku. Ekonomové a vedení města přistoupili ke schválení rozpočtu zodpovědně a očekávají v roce 2022 oproti původnímu plánu výrazně vyšší příjmy. „Úspory budeme hledat v provozních nákladech, ne investicích. Do rozpočtu jsme prosadili i finanční prostředky na analýzu, která by měla přinést podněty na zefektivnění veřejné správy na území města včetně obvodů. Rozhodli jsme v současné situaci také nevyužít úvěrové zdroje, které byly na rok 2022 plánovány ve výši 86 milionů korun, jelikož to s ohledem na zlepšené hospodaření nebylo nutné, “ vypočítává náměstek Rychtecký.

Klíčovou roli pak hraje rostoucí příjem z rozpočtového určení daní, který je způsoben rostoucí inflací, což pomáhá městu pokrýt provozní i investiční výdaje města. „Příjmová stránka rozpočtu je navíc operativně posílena o 15 milionů korun o příjem z dividendy od Služeb města Pardubic, a.s. Dividenda je nastavena tak, aby neohrozila hospodaření ani plánované investiční akce společnosti a bude vyplacena ze zlepšených hospodářských výsledků a kumulovaných zisků z předchozích let, které činí více než 170 milionů korun. Navýšení příjmu z komunálního odpadu či zvýšení daně z nemovitosti není v rozpočtu na rok 2023 zvažováno, jelikož vnímáme skutečnost, že na naše obyvatele dopadají důsledky inflace ve všech oblastech života. Proto domácnosti nechceme tímto zvyšováním ještě více zatěžovat, “ podotýká náměstek Rychtecký.

Největší výdajovou položkou rozpočtu je příspěvek Dopravnímu podniku města Pardubic, jehož výše přesahuje 300 milionů korun. „Tato částka oproti loňskému schválenému rozpočtu stoupla o 87 milionů korun, což je dáno tím, že náklady za energie dopravního podniku byly do roku konce roku 2022 fixovány a v roce 2023 proto dojde ke skokovému růstu. U jiných organizací rostly náklady již v roce 2022. Tím, že bude pro příští rok příspěvek dopravnímu podniku posílen, bude možné zachovat dopravní obslužnost ve stejném rozsahu jako v roce 2022 a udržet jízdné zdarma pro seniory nad 70 let a zvýhodněné celoroční jízdné pro děti do 15 let, abychom i nadále motivovali k využívání městské hromadné dopravy, “ uzavírá náměstek Rychtecký.

Autor: ŽP s využitím tiskové zprávy MMP